Prayer Request

Hội Thánh Truyền Giáo Phúc Âm tin rằng lời cầu nguyện có quyền năng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang nói chuyện và gửi lời yêu cầu đến Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta thậm chí có thể hiểu được. 

Có điều gì đang xảy ra trong cuộc sống mà bạn cần Đức Chúa Trời bước vào không? Bạn đang có nhu cầu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành?

Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Hãy bước một bước ngày hôm nay và yêu cầu Chúa bước vào. Hãy gửi một nhu cầu cần cầu nguyện vào form dưới đây và các chiến sĩ trong Hội Thánh chúng tôi sẽ cam kết cầu nguyện với bạn.