Hội Thánh chúng tôi tập trung quan tâm giúp đỡ những người lớn tuổi, có hoàn cảnh neo đơn không có người thân bên cạnh.

1. Giúp đỡ điền đơn để xin trợ cấp về vấn đề an sinh xã hội và y tế.

2. Cần đưa đón đi đến các cuộc hẹn y tế.

3. Cần chở đi chợ hay đi nhà thờ.

4. Cần giúp đỡ thông dịch tiếng Anh