Ban Thanh Thiếu Niên Youth Group

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” – Thi Thiên 119:9.

Nhóm Thanh Thiếu Niên chúng tôi được thành lập với mục đích tạo ra môi trường cho những người trẻ nhóm hiệp lại, để cùng nhau học lời Chúa và giúp đỡ nhau tăng trưởng trong đức tin.

Chúng tôi nhóm lại vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần để thờ phượng Chúa, trao đổi và thảo luận với nhau những vấn đề thực tế của thanh niên qua các bài học Kinh Thánh, chia sẻ những ơn phước và nan đề với anh chị em mình. Bên cạnh đó, chúng tôi đặt các hoạt động truyền giáo cho cộng đồng làm mục tiêu cho việc bày tỏ tình yêu thương của Chúa.

Mong ước của chúng tôi là mỗi ngày càng trở nên giống Chúa Jesus hơn, sâu nhiệm trong lời của Chúa hơn và nên một trong đức tin.

Chào mừng bạn đến với nhóm thanh niên!

MỤC TIÊU: Cùng nhau tăng trưởng trong đức tin và thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời để đem sứ điệp cứu rỗi cho cộng đồng.