Children Ministry


  Trong Giờ Thờ Phượng Chúa Nhật

1.       Lớp Ấu Nhi (Từ 1-5 tuổi)


2.       Lớp Thiếu Nhi (Từ 6-11 tuổi)


3.       Lớp Thiếu Niên (Từ 12-17 tuổi)

Mục Vụ Thế Hệ Nối Tiếp Thứ Bảy

1. Lớp Tiếng Việt: 2:00p-2:45p

2. Lớp Nhạc: 3:00p-3:45p

3. Lớp Nghệ Thuật: 3:45p-4:30p