Trại Hè Liên Kết Gia Đình II 

(July 7-9, 2023)

@ Aldersgate Camp Retreat CenterTrại Hè Liên Kết Gia Đình III

(August 19-21, 2023)

@ Twin Rocks Camp Retreat Center