Sunday hightlight 11.06.22.mp4

Giới Thiệu

Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phúc Âm Viêt Nam là Hội Thánh do Chúa Cứu Thế Giê-xu lập, bao gồm tập thể những người tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ cuộc đời mình, được tái sinh, kinh nghiệm năng quyền và phép lạ thay đổi đời sống phước hạnh từ nơi Chúa, từ đau khổ trở nên hạnh phúc, từ bệnh tật được khỏe mạnh, từ xiềng xích được tự do. Đó là công việc của ĐỨC TIN, SỰ KÍNH SỢ CHÚA, LÒNG YÊU THƯƠNG!

Khải Tượng & Sứ Mạng Của Hội Thánh 

Khải Tượng/Vision:

1. Xây dựng Hội Thánh kinh nghiệm quyền năng trong Danh Chúa Jesus.

2. Xây dựng một một thế hệ thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật.

3. Xây dựng đời sống gia đình tin kính và yêu mến Chúa.

4. Xây dựng đời sống yêu thương và giúp đỡ người lân cận.

5. Xây dựng một dân sẳn lòng ra đi truyền giảng phúc âm. 

Sứ Mạng/Mission:

1. Truyền giảng Phúc Âm Cứu Rỗi  cho cộng đồng.

2. Môn đồ hóa muôn dân qua sự dạy dỗ Lời Chúa.

3. Huấn luyện và đào tạo nhân sự hầu việc Chúa.

     (Ma-thi-ơ 28:18,19)