Chào Mừng Quý Vị


GHÉ THĂM

VISIT US

2700 SE 67th Ave. Portland, OR 97236

Nhóm Chúa Nhật /Sunday Service:

11:30am-12:00pm

11:45AM-12:15PM

12:30PM-2:00PM

LIÊN HỆ

CONTACT US


Tel. (503) 901-7403 or 781-4972

Email: tgpavn@gmail.com

Mục Sư/Pastors

Lead Pastor:   Huynh Kim Trac

trachuynh4972@gmail.com

        &

Associate Pastor: Huynh Kim Ngoc

ngocnhuthuynh@gmail.com