Contact Us

Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phúc Âm

Tel. (503) 901-7403 & Email: tgpavn@gmailcom

Lead Pastor:   Huynh Kim Trac

Email: trachuynh4972@gmail.com

Associate Pastor: Huynh Kim Ngoc

Email: ngocnhuthuynh@gmail.com